bubble_sun

48 tekstów – auto­rem jest bub­ble_sun.

Chciałam się oder­wać od wszys­tkiego,ale stało się inaczej-oder­wałam się od sa­mej siebie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 listopada 2010, 18:56

Tra­ci się tyl­ko tę miłość, której nie umie się zachować. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 21 listopada 2010, 14:49

Po roz­sta­niu przechodzi się przez fa­zy: nadzięję, żal,niena­wiść,obojętność,za­pom­nienie i wy­gaśnięcie uczu­cia.Do­piero gdy one się skończą możemy mówić o no­wym początku. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 10 listopada 2010, 17:49

Po­konując przeszko­dy da­ne nam w życiu przez los, możemy podwójnie sy­cić się swoim sukcesem. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 listopada 2010, 07:40

Nie pożeg­na­liśmy się,po­nieważ zbyt trud­no było nam po­wie­dzieć "żegnaj". 

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 listopada 2010, 07:10

Czy łat­wiej byłoby jej znieść roz­sta­nie z nim, gdy­by nie był zmuszo­ny za­kończyć ich znajomości? 

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 października 2010, 09:00

Cza­sem myślę, że im sil­niej­sze jest nasze uczu­cie do ko­goś,tym trud­niej wyob­ra­zić so­bie je­go twarz,gdy nastąpi rozłąka. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 23 października 2010, 12:10

Marzmy tyl­ko o tym, co jest naszym obo­wiązkiem.Wte­dy na­pew­no nasze marze­nia się spełnią. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 14 października 2010, 13:40

Pożeg­na­nia to smut­ne początki cze­goś nowego. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 2 października 2010, 11:34

Wys­tar­czył twój je­den do­tyk, a ja jak głupia znów nab­rałam nadziei.

Nadzieja jest matką głupich 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 października 2010, 14:06

bubble_sun

Jestem jaka jestem,wszystkie moje myśli piszę sama. Fascynuje się literaturą i poezją. Chciałabym w przyszłości osiągnąć coś związanego z 'pisaniem'. Pragnę również studiować psychologie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bubble_sun

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność